Algemene voorwaarden Brut Terroir

Artikel 1. aanvaarding

Iedere deelnemer erkent deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Het feit dat er deelgenomen wordt aan een activiteit van Brut BV impliceert het erkennen, begrijpen en aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Incentive Brut BV

Brut BV staat voor een verantwoorde beleving van de wijncultuur in Belgisch Limburg. Brut BV biedt aan de deelnemer een belevingstour (rondrit of wandeling) aan met wijnbouw als hoofd- of nevenonderwerp. Brut BV keurt zeer nadrukkelijk het nuttigen van alcoholische dranken die de rijvaardigheid van bestuurders van voertuigen in het gedrang brengen, af voor die bestuurders. In geen enkel geval mag het door een bestuurder van een voertuig zo begrepen worden dat Brut BV de bestuurder aanzet tot het nuttigen van dranken die de rijvaardigheid beïnvloeden. Brut BV heeft niet die bedoeling, noch hebben de door haar voorgestelde concepten dat. Brut BV benadrukt dat bestuurders van voertuigen geen alcoholische dranken mogen nuttigen als zij als bestuurder deelnemen aan een tour. Alcoholvrije dranken worden steeds voorzien, precies daarom.

Dit alles geldt ongeacht het over de huur van groene wagentjes gaat of over fietsen of enig ander vervoermiddel.

Artikel 3.

In de belevingsconcepten waarbij Brut BV voertuigen ter beschikking stelt aan de deelnemers, het weze fietsen of golfkarretjes of enig ander vervoermiddel, is er, wat die vervoermiddelen aangaan, sprake van een huur van roerende goederen zoals beschreven in art. 1708 en 1709 Oud BW en verder.

Door het reserveren en het betalen van één of meer voertuigen op welke wijze dan ook, via mail of op de webshop van Brut BV komt er dus een huurovereenkomst roerende goederen tot stand en verklaart de huurder zich akkoord met de huidige voorwaarden.

De totstandkoming van een huurcontract impliceert dat het “groen wagentje” (of eender welke gehuurd voertuig) gedurende de huurperiode het exclusieve eigendom van Brut BV blijft.

Het is de huurder niet toegestaan het wagentje uit te lenen, onder te verhuren of te transporteren met een voertuig, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Brut BV.

Artikel 4

De huurder kiest zelf zijn bestuurder. Tenzij er met schriftelijk akkoord (door de huurder aan te tonen) met Brut BV overeengekomen wordt dat Brut BV een bestuurder aanduidt.

De huurder is samen met de bestuurder aansprakelijk opzichtens Brut BV voor schade aan het voertuig.

Voor de huur van de wagentjes geldt dat de huurder alleen bestuurders mag laten rijden die minimum 18 jaar zijn en over een volwaardig rijbewijs B beschikken, geldig volgens de federale en/of regionale verkeerswetgeving of een door de overheid erkend gelijkgesteld buitenlands rijbewijs.

De groene wagentjes zijn te huur voor de door Brut BV vastgelegde route gedurende 3 tot 4 uur.

De huurder weet dat hij de gekozen route op voorhand kan downloaden via communicatie die gestuurd wordt voorafgaand aan de activiteit. De huurder en zijn bestuurder verbinden zich ertoe die route te volgen.

De huurder is enkel verzekerd op de vaste route. Afwijken van de vast route is niet toegelaten (behoudens overmacht die de huurder moet bewijzen).

Per groen wagentje kunnen max 4 personen (hiermee worden zowel volwassenen als kinderen/baby’s bedoeld) plaatsnemen. Het laten plaatsnemen van meer dan 4 personen in zo’n wagentje maakt een fout uit in hoofde van de huurder. Voor de gevolgen van die fout moet hij instaan.

Artikel 5

De huurder kan het groen wagentje op de gereserveerde dag en tijdstip afhalen aan de uitbatingszetel van Brut BV. De huurder erkent door het gebruik van het wagentje dat hij bij het afhalen ervan volledig ingelicht werd over de werking van het groen wagentje.

Hetzelfde geldt voor de andere vervoermiddelen die gebeurlijk verhuurd worden door Brut BV.

De voertuigen (wagentjes/ fietsen) worden door de verhuurder Brut BV aan de huurder overhandigd in goede staat. Vrij van schade. Zij voldoen aan alle door de overheid opgelegde vereisten om deel te mogen nemen aan het verkeer.

De huurder erkent het voertuig in goede staat en vrij van schade ontvangen te hebben door het onvoorwaardelijk en voorbehoudsloos gebruik ervan.

Voertuigen die door een batterij worden gevoed worden met een voldoende opgeladen batterij voor de geboekte route afgeleverd aan de huurder.

De voertuigen dienen binnen de huurtermijn (3 of 4 uur) terug ingeleverd te worden en dit in dezelfde staat onberispelijke staat als die waarin Brut BV het aan de huurder in het begin heeft gegeven.

Artikel 6.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig. Indien het voertuig door de huurder terug afgeleverd wordt met schade dient de huurder daarvoor in te staan. Bij afgifte met schade gaat de huurder akkoord dat er een schadedossier wordt opgemaakt. De kosten worden volledig verhaald op de huurder. Tarieven voor beschadigde onderdelen worden berekend op basis van de op dat moment geldende tarieven. Het werkloonvoor herstellingen bedraagt € 35/uur (ex btw). De huurder gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Vermits het over een huurcontract handelt ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de huurder om het goed in dezelfde staat terug te geven op het einde van de huur als die waarin men het voertuig gekregen heeft. Indien derden het voertuig zouden hebben beschadigd, dan is het de volledige verantwoordelijkheid van de huurder om zich met die derden te regelen zoals de omstandigheden dat vereisen. De verhuurder Brut BV heeft daar in ieder geval nooit uitstaans mee en staat daar volledig buiten.

Bij het laattijdig inleveren van het voertuig, betaalt de huurder per laattijdig ingeleverd voertuig wagentje een extra uurtarief per begonnen uur van € 100,00 (tarief voor groene wagentjes)

Artikel 7.

De bestuurder (aangeduid door de huurder dus) dient zich te allen tijde aan de ter plaatse geldende wetgeving te houden en het verkeersreglement te eerbiedigen.

Nooit kan de verhuurder instaan voor overtredingen op de verkeerswetgeving begaan door de huurder of de bestuurder die hij heeft laten rijden met het gehuurde voertuig, noch voor enigerlei schade en of boetes ten gevolge van zulke overtredingen.

De huurder erkent nadrukkelijk dat hij bij de keuze van bestuurder, zich er rekenschap van geeft dat de bestuurder met respect voor de verkeersregels het voertuig bestuurt. Opzichtens de verhuurder zijn de huurder en bestuurder solidair, een en ondeelbaar aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de verkeersregels. Opzichtens derden wordt die aansprakelijkheid door het gemeen recht geregeld.

Nooit kan de huurder/ bestuurder voor het niet opvolgen van de verkeersregels, zij het bewust of onbewust, door welkdanige fout ook, verhaal halen op de verhuurder. Dit vormt een door de huurder/ bestuurder aanvaarde exoneratie van aansprakelijkheid in de breedste betekenis ten gunste van de verhuurder.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt de huurder geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het groen wagentje en met ieder gehuurd goed. Het groen wagentje wordt gezien als een auto en de bestuurder dient zich bijgevolg aan de wegcode van auto’s te houden.

Artikel 8

Indien de huurder tijdens de rit een probleem vaststelt, neemt hij onmiddellijk telefonisch contact op met de Brut BV. Indien het probleem telefonisch niet opgelost kan worden, zal de organisatie een technieker ter plaatse sturen. Deze depannagedienst is gratis als het voertuig zich op de voorgeschreven route bevindt. Is de huurder echter – zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging – afgeweken van de route dan wordt de tussenkomst van de technieker in rekening gebracht. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.

Artikel 9.

Alle gemotoriseerde voertuigen zijn verzekerd voor schade aan derden, weliswaar met een vrijstelling van € 125. Die vrijstelling kan nooit ten laste van de verhuurder vallen. De huurder vrijwaart de verhuurder daarvoor. Bij een ongeval brengt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte. Het is de huurder verboden zich te verplaatsen bij een ongeval met ernstige schade. Tevens dient er van elk ongeval een aangifte gedaan te worden. Wanneer er een andere partij betrokken is, alsook bij ernstige schade, wordt ook steeds de politie verwittigd, zodat zij ter plaatse een PV kunnen opstellen.

Artikel 10.

Bij verlies of diefstal van het groen wagentje is de huurder verplicht om dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder en de politie. De huurder is aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal behoudens in het geval van overmacht. Er wordt geen overmacht aanvaard als de huurder niet meer in het bezit van de sleutel is.

Artikel 11

De Wijnsafari’s per groen wagentje van Brut BV zijn weersbestendig vermits de wagentjes overdekt zijn. Indien er sprake is van noodweer zal de tour doorgaan met een alternatief transportmiddel. De Wijnsafari’s per fiets en te voet zijn wel weersafhankelijk. Annulaties in geval van slecht weer gebeuren in samenspraak de dag zelf of eventueel de dag op voorhand. Betaalde voorschotten kunnen gebruikt worden voor het herplannen op een latere datum

Artikel 12

Brut BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een fout vanwege haarzelf of van één van haar medewerkers.

Artikel 13

Indien er meerdere huurders zijn gelden alle verbintenissen die hoger beschreven staan op alle huurders samen, solidair. Bij niet nakoming van de verbintenissen door een of meerdere huurders treedt er hoofdelijkheid op tussen de verschillende huurders opzichtens de verhuurder.

Artikel 14

Alle betwistingen worden beslecht naar Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Limburg.